Uitgangspunten

Door te blijven werken aan de kwaliteit van ons onderwijs, door goede en transparante communicatie en door te luisteren naar wat onze partners en stakeholders te zeggen hebben willen wij het vrijeschoolonderwijs een vanzelfsprekend en goed alternatief laten zijn.

Onderwijs voor kinderen is niet alleen aanleren, maar ook opvoeden. Wij zien opvoeden als een kunst. Een kunstenaar heeft kennis en kunde van het ambacht, maar kan daarmee iets nieuws en unieks scheppen of creëren. De inhoud van ons onderwijs, ook wel het aanbod genoemd, is een middel om het kind tot ontwikkeling te laten komen en is geen doel op zichzelf. Op de basisschool zijn wij vooral voorwaardenscheppend bezig. Wij spreken in ons onderwijs de wil aan bij het kind om zichzelf te ontwikkelen en de wereld te leren kennen. In eerste instantie (ongeveer tot het 7e jaar) gebeurt dat volledig vanuit sympathie en vertrouwen: “de wereld is goed”. De tweede zeven jaar treedt het kind de wereld met een meer wakkere nieuwsgierigheid tegemoet en gaat het zich bekwamen in cognitieve vaardigheden. De leerkracht brengt de wereld als het ware naar het kind toe: “de wereld is mooi”. In de derde levensfase, wanneer het kind de basisschool verlaat en via de puberteit opgroeit naar adolescentie, wordt het kritische denken ontwikkeld. De beeldende verhalen van de basisschoolleeftijd maken plaats voor kennis en wetenschap: “de wereld is waar”.

Kernwaarden

Wij hebben het wezenlijke van onze organisatie samengevat in een aantal kernwaarden.

Samenhang

Wij streven naar betekenisvolle samenhang tussen pedagogie, onderwijsinhoud, duurzame (school)omgeving en inrichting die zichtbaar wordt in het handelen van de leerkracht, de schoolleider en de ondersteuner. De samenhang wordt zichtbaar in het rooster, de compositie van periode- en vaklessen en de manier waarop we omgaan met ieder individueel kind ten opzichte van het geheel van de klas of de groep. Aandacht voor het individuele kind, de individuele leerkracht, maar ook de individuele school wordt in samenhang beleefd met het geheel: de klas, het team, het geheel van Athena.

Meesterschap

De kern van het meesterschap zit in niet alleen in het kunnen en kennen, het beheersen van het vak, maar vooral in de attitude. De attitude van individuen en van de organisatie als geheel is lerendopenreflectief , verantwoordelijk en nieuwsgierig. Dat zijn voor ons de kenmerken van professionaliteit.

Aandachtigheid

Opvoeden van kinderen vraagt een wakkere blik, zorgvuldig en respectvol handelen en het aangaan van een verbinding. Wat geldt voor de relatie tot het kind geldt ook voor de relatie tot elkaar als volwassenen en de relatie met de wereld. Hierbij past een eerbiedige grondhouding, een veilige omgeving en het vermogen vreugde te beleven aan de verschillen tussen mensen.

Creëren

Creatief denken, nieuwe dingen een kans geven om te ontstaan, vraagt discipline en scholing en het vrij komen van oplossingsgericht of ‘rendementsdenken’. Creativiteit kan gestimuleerd worden door een veilig en ‘vrij’ klimaat. Dat geldt voor het kind maar ook voor de volwassene. Wij willen kinderen opvoeden tot creatieve, initiatiefrijke, vrijdenkende en handelende mensen en als organisatie een klimaat scheppen waarin dat mogelijk is. Juist daarom zijn afspraken, duidelijke grenzen voor gedrag en goede omgangsvormen van groot belang.

Vitaliteit

Letterlijk levenskracht, de energie om te leven. Op organisatieniveau denken we aan duurzame inzetbaarheid van mensen, of het veerkrachtig kunnen zijn bij tegenslag of tegenwind. Op pedagogisch gebied denken we aan gezond onderwijs, onderwijs dat de hele mens aanspreekt en harmonie bevordert van lichaam, ziel en geest.

Moed

Levensmoed, de moed om beslissingen te nemen, om stappen te zetten, maar vooral om authentiek te durven zijn als mens en als schoolbeweging.

© Vrijescholen Athena, 2019 – 2023