praktijk

Klasindeling

Op vrijescholen hanteren we de begrippen kleuterklas en onderbouwklassen (wij noemen de middelbare school de bovenbouw) als volgt: 

  • Kleuterklas (groepen 1 en 2)
  • Klas 1 (groep 3) tot en met klas 6 (groep 8)

Op de vrijeschool is de kleutertijd nog echt kleutertijd: vanuit het spel wordt de ontwikkeling van de kinderen gevoed en begeleid. Ook de cognitieve ontwikkeling in taal- en rekenen. Daarom spreken wij ook van ‘de kleuterklas’  en niet van groep 1 en groep 2. Na de kleutertijd gaan de kinderen naar de 1e klas; een grote overgang. Kinderen zijn er dan aan toe om in het onderwijsleerproces te stappen. Wel is het zo dat er een doorgaande leerlijn zichtbaar is vanuit de kleuterklas naar klas 1. Datgene wat de kinderen zich in de kleuterklas hebben eigen gemaakt, geleerd hebben, nemen zij mee naar de 1e klas om zich er dan verder in te kunnen verdiepen.

Schooltijden

We werken met een continurooster. In de middagpauze eten de kinderen samen en gaan daarna buiten spelen. In de praktijk blijkt dat goed te werken, ook voor de ouders. Scholen hebben de vrijheid om – binnen de wettelijke onderwijstijd – zelf hun rooster en schooltijden vast te stellen en doen dat (meestal via de MR) in overleg met de ouders. Een aantal scholen heeft vanwege het regionale karakter van de school, gelijke eindtijden. Sommige scholen maken daarin andere keuzes.

Vaklessen

De lessen die worden soms gegeven door vakleerkrachten maar vaak ook door de eigen klassenleerkracht of de leerkracht van een andere klas. Vaklessen zijn muziek, schilderen, tekenen, vormtekenen, boetseren, handwerken, handvaardigheid, bewegingsvakken zoals gym en euritmie. In de hogere groepen krijgen de leerlingen bijvoorbeeld tuinbouwlessen en omgaan met de computer. De leerlingen starten jong met het leren van een vreemde taal. Maar liefst twee vreemde talen worden onderwezen, eerst Engels en later ook Duits of Frans. Ook hierin hebben de scholen de vrijheid om zelf keuzes te maken. In het strategisch beleid is te lezen dat wij met elkaar wel afspraken willen maken over het inhoudelijke aanbod dat voor alle scholen gaat gelden.

Periodeonderwijs

Iedere dag zijn de eerste twee uren – in een aantal scholen de tweede twee uren – in alle klassen bestemd voor een hoofdvak. Dan werken we drie of vier weken achter elkaar in die uren aan dit ene vak. Daarom heet het “periodeonderwijs”. Er wordt individueel, in groepen of klassikaal gewerkt. Kunstzinnige invulling en expressie zijn hierbij belangrijk. De leerstof brengt een verdieping van de lesstof en sluit aan bij de leeftijdsfase van het kind. Waarom geven wij periodeonderwijs? Na elke inademing volgt een uitademing. Als je iets tot je hebt genomen heeft het tijd nodig om verteerd te worden, c.q. eigen gemaakt te worden.

Taal en rekenen

Deze twee vakken zijn niet alleen een hoofdvak, maar komen daarnaast ook in het reguliere rooster terug. Voor alle vakken geldt dat we naar een groter geheel kijken. Bijvoorbeeld: Taal is meer dan lezen, spellen en grammatica. Het is ook muziek, luisteren en ritme.

Extra Zorg

Voor kinderen die extra aandacht nodig hebben bij het leren en/of de sociaal-emotionele ontwikkeling bieden wij extra begeleiding. Wij hebben een Intern Begeleider die deze zorg coördineert. Alle scholen zijn aangesloten op een regionaal samenwerkingsverband voor Passend Onderwijs.

Tot slot

Zoals u al hier en daar kunt lezen is de uitwerking van ons onderwijs grotendeels een schoolaangelegenheid. U kunt alle informatie en keuzes die de school heeft gemaakt via de websites terugvinden in de schoolgidsen en schoolplannen van de scholen. De link naar alle scholen vindt u op onze homepage.

© Vrijescholen Athena, 2019 – 2023