Visie, Missie & Doelen

Onze visie

Bloeiend vrijeschoolonderwijs in gezonde scholen waarin de kiem van het eigen levensdoel van het kind tot wasdom kan komen. Waarin de jonge mens met zelfvertrouwen, zelfbewustzijn, inspiratie en plezier in leren is toegerust voor goede en zekere stappen in het leven.

Door te blijven werken aan de kwaliteit van ons onderwijs, door goede en transparante communicatie en door te luisteren naar wat onze partners en stakeholders te zeggen hebben willen wij het vrijeschoolonderwijs een vanzelfsprekend en goed alternatief laten zijn.

Onderwijs voor kinderen is niet alleen aanleren, maar ook opvoeden. Wij zien opvoeden als een kunst. Een kunstenaar heeft kennis en kunde van het ambacht, maar kan daarmee iets nieuws en unieks scheppen of creëren. De inhoud van ons onderwijs, ook wel het aanbod genoemd, is een middel om het kind tot ontwikkeling te laten komen en is geen doel op zichzelf. Op de basisschool zijn wij vooral voorwaardenscheppend bezig. Wij spreken in ons onderwijs de wil aan bij het kind om zichzelf te ontwikkelen en de wereld te leren kennen. In eerste instantie (ongeveer tot het 7e jaar) gebeurt dat volledig vanuit sympathie en vertrouwen: “de wereld is goed”. De tweede zeven jaar treedt het kind de wereld met een meer wakkere nieuwsgierigheid tegemoet en gaat het zich bekwamen in cognitieve vaardigheden. De leerkracht brengt de wereld als het ware naar het kind toe: “de wereld is mooi”. In de derde levensfase, wanneer het kind de basisschool verlaat en via de puberteit opgroeit naar adolescentie, wordt het kritische denken ontwikkeld. De beeldende verhalen van de basisschoolleeftijd maken plaats voor kennis en wetenschap: “de wereld is waar”.

Onze missie

Wij zijn vrijescholen in midden, oost en noordoost Nederland die (basis)onderwijs aanbieden vanuit de antroposofische uitgangspunten van Rudolf Steiner en staan open voor iedereen die zich hiertoe aangetrokken voelt. De stichting wil in deze regio’s het vrijeschoolonderwijs bevorderen, steunen, in standhouden en ontwikkelen.

Doelen

Elke vier jaar ontwikkelt Athena een nieuw meerjaren beleidsplan voor de gehele stichting. Het huidige plan beschrijft de periode 2019-2023. In dat plan staat een aantal aandachtsgebieden en doelstellingen geformuleerd.

De vier aandachtsgebieden waarmee we de komende vier jaar vooruitgang willen maken zijn identiteit, kwaliteit, goed en aantrekkelijk werkgeverschap en professionaliteit. Deze vier ontwikkelgebieden krijgen extra aandacht in onze overkoepelende strategie, maar zijn ook vertaald naar de schoolplannen van iedere afzonderlijke school.

De doelstellingen zijn voor vier jaar globaal geformuleerd. Per jaar wordt een jaarplan ontwikkeld volgens de A3-methodiek (zie ook H5), waarin de specifieke resultaten, activiteiten en succesbepalende factoren (SBF) zijn benoemd.

© Vrijescholen Athena, 2019 – 2023