Samenwerking

Het behalen van onze doelstellingen gebeurt in nauwe samenwerking met belangrijke partners. Deze zijn te clusteren in vier categorieën:

  1. Overheid
  2. Onderwijsveld
  3. Ondersteunende diensten
  4. Ouders

De goede en open samenwerking met de inspectie, leerplicht en lokale overheden zal worden gecontinueerd.

In het onderwijsveld werken wij nauw samen met andere vrijescholen, zowel po als vo, met name het PO-platform (Athena, Ithaka, VS-NON, Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland, Kindcentrum Midden Nederland, Geert Groote School Amsterdam en Pallas) van vrijeschoolbesturen. Kennisuitwisseling en intervisie op bestuurs- en stafniveau en gezamenlijke projecten behoren tot de concrete activiteiten. Doorstroommogelijkheden van leerlingen naar het vrijeschool-vo is een belangrijk onderwerp de komende jaren. De Vereniging van Vrijescholen, de Begeleidingsdienst voor Vrije scholen en de Vrijeschool Pabo zijn centrale partners van Athena. Het lectoraat aan de Pabo in Leiden is hier inmiddels bijgekomen. Vijftien samenwerkingsverbanden vormen de kern rondom passend onderwijs. Instanties als de PO-Raad en de Verenigde Bijzondere Scholen (VBS) leveren kennis en diensten. Het netwerk zal op bestuursniveau de komende jaren intensiever worden ingezet. Binnen gemeenten is er samenwerking via diverse overlegorganen zoals het LEA (Lokale Educatieve Agenda) met collega scholen. Waar mogelijk wordt gezocht naar partners die kinderopvang (VSO, BSO, peuterspeelzaal) willen en kunnen verzorgen die in lijn is met de opvoedkundige idealen van de vrijeschool, of worden vruchtbare samenwerkingsvormen gecontinueerd.

Naast hierboven genoemde partners, is er nog een aantal instituties en personen waarmee intensieve samenwerking bestaat. Hierbij kan worden gedacht aan trainers, ICT-ontwikkelaars, coaches etc. Het Onderwijsbureau Twente (ObT) levert financiële en personele (administratieve) diensten en is een belangrijke kennis partner van Athena.

Op het gebied van vrijeschoolonderwijs werken we nauw samen met de volgende netwerkorganisaties: 


Vereniging van Vrijescholen

Vereniging van Vrijescholen bevordert en ondersteunt de verdere ontwikkeling van de pedagogie en de kwaliteit van het vrijeschoolonderwijs. Alle door de vrijeschoolbeweging erkende vrijescholen zijn verenigd in Vereniging van Vrijescholen. Daar is ook alle informatie te vinden over alle vrijescholen en besturen in heel Nederland. 

Vrijeschool PABO

Vrijeschool PABO (onderdeel van de Hogeschool Leiden) leidt docenten op voor de ruim honderd vrijebasisscholen in Nederland en België en voor reguliere basisscholen. 

IHF Internationaal Hulpfonds

Wij ondersteunen Stichting Internationaal Hulpfonds (IHF) bij het helpen van projecten buiten Nederland die vernieuwing van opvoeding en onderwijs nastreven met de vrijeschoolpedagogie als uitgangspunt. 

BVS schooladvies

We werken nauw samen met deze begeleidingsdienst voor vrijescholen en onze scholen worden door dit onderwijsadviesbureau op inhoudelijk niveau goed ondersteund.

© Vrijescholen Athena, 2019 – 2023