samenwerking

Het behalen van onze doelstellingen gebeurt in nauwe samenwerking met belangrijke partners. Deze zijn te clusteren in vier categorieën:

Vrijescholen Athena samenwerking 

  1. Overheid
  2. Onderwijsveld
  3. Ondersteunende diensten
  4. Ouders

De goede en open samenwerking met de inspectie, leerplicht en lokale overheden zal worden gecontinueerd.

 

In het onderwijsveld werken wij nauw samen met andere vrijescholen, zowel po als vo, met name het PO-platform (Athena, Ithaka, VS-NON, VS Zuid-Holland en Pallas) van vrijeschoolbesturen. Kennisuitwisseling en intervisie op bestuurs- en stafniveau en gezamenlijke projecten behoren tot de concrete activiteiten. Doorstroommogelijkheden van leerlingen naar het vrijeschool-vo is een belangrijk onderwerp de komende jaren. De Vereniging van vrijescholen, de Begeleidingsdienst voor Vrije scholen en de Vrijeschool Pabo zijn centrale partners van Athena. Het lectoraat aan de Pabo in Leiden is hier inmiddels bijgekomen. Zestien samenwerkingsverbanden vormen de kern rondom passend onderwijs. Contacten en overleg zullen de komende jaren worden geïntensiveerd. Instanties als de PO-Raad en de Verenigde Bijzondere Scholen (VBS) leveren kennis en diensten. Het netwerk zal op bestuursniveau de komende jaren intensiever worden ingezet. Binnen gemeenten is er samenwerking via diverse overlegorganen zoals het LEA (Lokale Educatieve Agenda) met collega scholen. Waar mogelijk wordt gezocht naar partners die kinderopvang (VSO, BSO, peuterspeelzaal) willen en kunnen verzorgen die in lijn is met de opvoedkundige idealen van de vrijeschool, of worden vruchtbare samenwerkingsvormen gecontinueerd.

 

Naast hierboven genoemde partners, is er nog een aantal instituties en personen waarmee intensieve samenwerking bestaat. Hierbij kan worden gedacht aan trainers, ICT-ontwikkelaars, coaches etc. Het Onderwijsbureau Twente (ObT) levert financiële en personele (administratieve) diensten en is een belangrijke kennis partner van Athena.

 

Zoals in hoofdstuk 6 van ons Strategisch Beleidsplan 2015 - 2019 is beschreven, vormen ouders een belangrijke en directe samenwerkingspartner. Niet alleen op schoolniveau; ook nieuwe initiatieven voor het stichten van scholen en bovenschoolse samenwerking vallen hieronder. 

 

Op het gebied van vrijeschoolonderwijs werken we nauw samen met de volgende netwerkorganisaties: 

 

Vereniging van Vrijescholen

Vereniging van Vrijescholen bevordert en ondersteunt de verdere ontwikkeling van de pedagogie en de kwaliteit van het vrijeschoolonderwijs. Alle door de vrijeschoolbeweging erkende vrijescholen zijn verenigd in Vereniging van Vrijescholen. Naar website> 

 

Ithaka

Stichting Vrijescholen Ithaka zet zich in om het vrijeschoolonderwijs in de regio Noord- en Zuid-Holland te stimuleren, te promoten en verder te ontwikkelen. Naar website> 

 

Stichting De Vrije School Noord en Oost Nederland (VSNON)

Stichting De Vrije School Noord en Oost Nederland heeft vier vestigingen in Zutphen en één in Groningen. Naar website> 

 

Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland

Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland is een samenwerkingsverband van de Leeuwenhartschool in Oud-Beijerland, de Dordtse Vrije School in Dordrecht, de Rudolf Steiner School in Rotterdam en Krimpen ad IJssel, de Vrije School Vredehof in Rotterdam , de Vrije School Widar in Delft en Basisschool Wonnebald in Den Haag. Naar website> 

 

Stichting Pallas

Stichting Pallas verenigt 14 vrijescholen voor primair onderwijs in Midden- en Zuid Nederland. Naar website>

 

Vrijeschool PABO

Vrijeschool PABO (voorheen Helicon) leidt docenten op voor de ruim honderd vrijebasisscholen in Nederland en België en voor reguliere basisscholen. Naar website>

 

IHF Internationaal Hulpfonds

Wij ondersteunen Stichting Internationaal Hulpfonds (IHF) bij het helpen van projecten buiten Nederland die vernieuwing van opvoeding en onderwijs nastreven met de vrijeschoolpedagogie als uitgangspunt. Lees meer> 

 

BVS schooladvies

We werken nauw samen met deze begeleidingsdienst voor vrijescholen en onze scholen worden door dit onderwijsadviesbureau op inhoudelijk niveau goed ondersteund. Naar website>