organisatie

College van Bestuur

De Stichting Vrijescholen Athena kent een bestuurlijke inrichting met een Raad van Toezicht, een College van Bestuur en per school een integraal verantwoordelijke directeur. Het bevoegd gezag van de stichting ligt bij voorzitter van het College van Bestuur. Deze draagt verantwoordelijkheid voor het geheel en bestuurt de stichting in overeenstemming met de statuten. Op de uitvoering van de bestuurlijke taken wordt toegezien door de Raad van Toezicht. Een en ander is vastgelegd in het Directiestatuut.  Het College van Bestuur is het bestuur in de zin van de wet en vormt het bevoegd gezag van de door de stichting in stand gehouden scholen. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van en uitvoer door het College van Bestuur.

P. (Peronnik) Veltman

Bestuur
secretariaat@vsathena.nl  

Bestuurskantoor

De stichting heeft een bestuurskantoor, waar stafmedewerkers voor de gebieden personeel, onderwijskwaliteit, financiën, automatisering en bestuurszaken ondersteunende en adviserende werkzaamheden verrichten voor College van Bestuur en schooldirecteuren. Het bestuurskantoor is gevestigd in Deventer.

Karin van de Graaff
Secretariaat          

secretariaat@vsathena.nl

Marijn van der Aa
Bestuurssecretaris

mvanderaa@vsathena.nl

Leonard Versnel
Automatisering/ict
Privacy officer

Lversnel@vsathena.nl 

Lia Mulderij
Secretariaat 

secretariaat@vsathena.nl

Miriam Heeger
Personeel & Organisatie

mheeger@vsathena.nl

Noor Hiddinga

Personeel & Organisatie

nhiddinga@vsathena.nl

Monique van der Pijll
Onderwijs en Kwaliteit

mvanderpijll@vsathena.nl

Karin Leurink
Financiën

kleurink@vsathena.nl

Schoolleiding

Elke school heeft zijn eigen pedagogisch profiel en ontwikkelt dat verder. De dagelijkse leiding van de school ligt bij de schooldirecteur. Deze is integraal verantwoordelijk voor de eigen school. Alle beleidsgebieden behoren tot het werkveld van de schooldirecteur. Het beleid wordt uitgevoerd binnen de kaders die het College van Bestuur heeft vastgesteld. Intern regelt de school hoe leerkrachten en ouders daarin samenwerken. De schooldirecteuren, verenigd in het Directeuren Overleg (DO), bespreken en adviseren beleidsvoorstellen. Binnen dit overleg functioneren expertisegroepen die in nauwe samenwerking met het college van bestuur beleidsvoorstellen ontwikkelen.

Medezeggenschap

De stichting heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, elke school heeft een eigen medezeggenschapsraad. De reglementen zijn gebaseerd op het Medezeggenschapsstatuut. Het reglement voor de lokale medezeggenschapsraden is identiek. Het bevoegd gezag wordt in de lokale MR vertegenwoordigd door de schoolleiding. 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt op het beleid van het College van Bestuur toezicht. De kaders en afspraken zijn vastgelegd in een bestuursreglement. In de samenstelling van de Raad weerspiegelen zich enerzijds verbondenheid met een van de vrijescholen in de stichting, anderzijds met deskundigheid in een van de portefeuilles. De Raad heeft minimaal vijf en maximaal negen leden en bestaat uit:

Mevrouw W. Broekhuijsen
Voorzitter; Bestuurlijke verhoudingen en strategie en vrijeschoolidentiteit
Mevrouw M. Visser
Vicevoorzitter; Bedrijfseconomische en financiële zaken 
De heer D. Maccow
Lid; HRM
De heer R. Vlaanderen
Lid; Onderwijskwaliteit en zorg
Mevrouw M. van Erp
Lid; Juridische zaken 

Leden van de Raad van Toezicht zijn bereikbaar via het bestuurskantoor.  

© Vrijescholen Athena, 2019 – 2023