doelen

De primaire doelstellingen van onze organisatie zijn: 

 

1. Kinderen van de vrijeschool zijn veerkrachtig, initiatiefrijk, zelfstandig en creatief

 

Deze doelstelling komt rechtstreeks uit het Bestuursakkoord OCW-PO-Raad 2014 en slaat op het toekomstig onderwijsaanbod. Wij denken dat deze vaardigheden en vermogens door het vrijeschoolonderwijs goed ontwikkeld worden en dat ze in de toekomst vrij ‘waardevast’ zullen blijken te zijn. Toch willen wij onszelf aanzetten om onderzoekend, nieuwsgierig en innovatief te blijven investeren in ons onderwijsaanbod en methodieken, om nog beter te kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van onze kinderen.

 

 

2. Balans in het aanbod voor de cognitieve-, sociale- en persoonsontwikkeling van

    ieder kind

 

De drie domeinen van het onderwijs zijn kwalificatie (het kunnen voldoen), socialisatie (goed burgerschap, het kunnen functioneren in de gemeenschap) en persoonsvorming (het ontwikkelen van een eigen, zelfstandig en individuele identiteit).

 

De kwalificatie-kant van het onderwijs is vrij duidelijk in de eindtermen beschreven. Kerndoelen geven bijvoorbeeld aan wat kinderen moeten kunnen en kennen, Cito-toetsen ‘meten’ de taal- en rekenvaardigheid. Socialisatie krijgt tegenwoordig wel meer aandacht maar helaas meestal op het niveau van interventies, ingrepen om sociaal onwenselijk gedrag te neutraliseren of om te buigen. Hoewel dit soms onvermijdelijk is, biedt het vrijeschoolonderwijs ons een rijkdom aan mogelijkheden door kunstzinnige vorming - met name muziekonderwijs -, waarmee we dag in dag uit werken aan vaardigheden (vermogens) van kinderen die wezenlijk zijn voor socialisatie en persoonsvorming.

 

Daarom is de opvoeding met muziek het meest te verkiezen, omdat ritme en harmonie het diepst in onze ziel binnendringen en fatsoen en gevoel voor schoonheid bijbrengen. (Socrates)

 

Dit citaat komt uit ‘Muziek maakt slim’ van H.G.Bastian 10. In dit boekje wordt, naast de presentatie van resultaten van een zes jaar durend onderzoek op Berlijnse scholen, sterk gepleit voor ‘de emancipatie van de zintuigen’ als onderdeel van de emancipatie van het bewustzijn.

 

Socialisatie en persoonsvorming zijn bij uitstek domeinen waaraan wij als vrijescholen aan kunnen en willen bijdragen. De vertelstof is door de jaren heen een venster naar de wereld. Het ambachtelijke en het spel ontwikkelen de moraliteit en door de kunstzinnige vakken leren de kinderen luisteren en waarnemen. Het geheim zit hem in een uitgebalanceerd, betekenisvol en samenhangend leerplan. Hoewel het kwalificeren onverminderd belangrijk is, worden sociale vermogens en eigenheid steeds belangrijker succesfactoren.

 

Ons onderwijs sluit goed aan bij de ontwikkeling van de zogenaamde 21st century skills, zoals terug te vinden op bijvoorbeeld Kennisnet. Wat moeten jongeren nu leren om optimaal voorbereid te zijn op de samenleving in de 21ste eeuw? Verschillende organisaties wereldwijd hebben hiervoor verschillende modellen. Kennisnet heeft deze modellen vertaald naar de Nederlandse situatie.

 

Naast de kernvakken taal en rekenen zijn de competenties samenwerken, creativiteit, ICT-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden van belang. Ook een betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding komen van pas in de 21ste eeuw 11. Wij willen ‘voldoen’ (kwalificeren) aan de gestelde normen, maar daarbij vooral de vrijheid behouden om de meerwaarde van het vrijeschoolonderwijs voor ieder kind blijvend te benutten en te ontwikkelen.

 

 

3. De leerkracht staat centraal; goede begeleiding, goede scholing en leerkrachten


    leveren een bijdrage aan onderzoek en leerplanontwikkeling

 

Wat we met elkaar ook allemaal bedenken, zonder een goede leerkracht komen we nergens. Het beroep is zwaar, de druk is groot en de verwachtingen liggen hoog. Wij willen de komende jaren sterk inzetten op scholing, begeleiding en ontwikkelingsmogelijkheden van onze leerkrachten.

 

Conform het Bestuursakkoord tussen OCW en de PO-Raad wordt de komende jaren gewerkt aan een stelsel waarin startbekwame leerkrachten binnen drie jaar uitgroeien tot volwaardig vakbekwame professionals. Naast algemene zaken zoals differentiatievaardigheden, willen wij dat een gedeelte van de leerkrachten ook in staat is bijdragen te leveren aan leerplanontwikkeling en andere vormen van (post-hbo) onderzoek. De komende jaren wordt, ook binnen Athena, een uitstroom van leerkrachten verwacht die met pensioen gaan. Het is dus een prioriteit ervoor te zorgen dat jonge, goed opgeleide mensen hun weg vinden naar onze scholen en zich daar ook staande kunnen houden. Een uitdagende omgeving, met ruime ontwikkelingsmogelijkheden, structurele en goede begeleiding on-the-job, kortom een uitgekiend HR-beleid, is hierbij cruciaal.

 

 

4. Bereikbaar vrijeschoolonderwijs voor kinderen van 4-18 jaar in de regio’s Noord-,


    Oost- en Midden-Nederland

 

Vrijescholen groeien, ook in krimpregio’s. Hoewel deze tendens vooral zichtbaar is in de Randstad, is er ook in de Athenaregio’s een toenemende vraag. Dit geldt niet alleen voor de basisscholen, die op sommige plekken al vol zitten, maar ook voor het voortgezet onderwijs. Op diverse plekken in Nederland komen nieuwe initiatieven voor basis- en voortgezet vrijeschoolonderwijs van de grond. Athena wil deze ontwikkeling stimuleren, in goede samenwerking helpen voldoende en bereikbare schoolcapaciteit te creëren, en de ontwikkeling van voor- en naschoolse opvang op basis van een antroposofische opvoedkundige visie helpen verwezenlijken.

 

 

5. Athenascholen presenteren zich professioneel en eigentijds

 

Een voorwaarde om maatschappelijk relevant te blijven is een professionele (lerende) cultuur en het vermogen anderen te laten begrijpen wat je bedoelt. Steeds vaker blijkt dat bepaalde inzichten en gebruiken die binnen de vrijeschool al heel lang gangbaar zijn, vanuit wetenschappelijk onderzoek positief worden onderbouwd. Dat maakt dat wij met zelfvertrouwen het gesprek in de samenleving kunnen aangaan.

 

Naar buiten treden, discussie en gesprek aangaan betekent ook dat je meer kritiek kunt verwachten. Daar goed mee omgaan is dan weer een professioneel vereiste. Eigentijds slaat op de noodzaak om ook nieuwe ontwikkelingen - zoals de digitalisering van de samenleving - te onderzoeken en een plek te geven binnen ons onderwijs.

 

Naast communicatie is ook samenwerking en netwerken binnen en buiten het onderwijsveld van belang. Door informatie-, kennis- en ervaringsuitwisseling tussen professionals uit verschillende onderwijstradities kan onze eigen identiteit en eigen visie worden versterkt en gevoed. Heel concreet wil Athena de komende jaren bijvoorbeeld op het gebied van Passend Onderwijs de samenwerking met lokale en nationale specialisten uitbouwen. Onze school voor speciaal onderwijs, de Lans in Brummen, wil zich op dit gebied als expertisecentrum ontwikkelen.

 

 

Download Strategisch Beleidsplan Athena 2015 - 2019

In hoofdstuk 6 van ons Strategisch Beleidsplan zijn alle doelstellingen nader uitgewerkt en voorzien van indicatoren.